Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

AniCura först med kvalitetsrapport inom djursjukvården

Pressmeddelande

Idag publicerar AniCura den första övergripande kvalitetsrapporten någonsin inom djursjukvården. Inspiration till rapporten kommer från humansjukvården och har som syfte att uppmuntra till ytterligare kunskapsutbyte och kvalitetsutveckling. Rapporten beskriver AniCuras nya systematiska kvalitetsarbete ”QualiCura” där målsättningen är att öka patientsäkerheten och förbättra det medicinska utfallet för AniCuras patienter. QualiCura omfattar flera områden som till exempel vårdhygien, antibiotikaanvändning, diagnostikkvalitet och kompetensutveckling.

AniCuras kvalitetsrapport 2015 är resultatet av ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att tillhandahålla djursjukvård av högsta möjliga kvalitet. Den här typen av rapporter är vanliga inom humansjukvården, men har inte tidigare publicerats inom djursjukvården.

– AniCura strävar efter att tillhandahålla Europas bästa djursjukvård vilket kräver konstant utveckling. Djurägare som besöker oss har redan höga förväntningar och upplever ofta att vi har kortare väntetider, högre tillgänglighet och högre servicegrad än humanvården i stort. Med denna rapport synliggör vi på ett transparent sätt också AniCuras systematiska kvalitetsarbete, något vi tror gynnar veterinärbranschen i både Sverige och övriga Europa. Vi hoppas att resten av branschen följer efter även inom detta område, säger Peter Feledy, COO på AniCura.

Rapporten utgör en summering av många av AniCuras lanserade kvalitetsinitiativ, såväl som prioriterade områden i behov av ökat fokus och möjligheter till utveckling. Dessa samlas och accelereras nu avsevärt inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet i QualiCura. I likhet med humansjukvården har nu också patientsäkerhet fått mycket större fokus, i och med QualiCura.

– I takt med att djursjukvården blir allt mer högkvalitativ genomförs fler avancerade behandlingar på både hundar och katter, som till exempel cellgiftsbehandlingar och diskbråcksoperationer. Det är en viktig utveckling då den möjliggör fler friska djur, ökad livskvalitet och längre liv, men kräver också att vi regelbundet och systematiskt dokumenterar och utbyter erfarenheter för att bibehålla hög kvalitet, fortsätter Peter Feledy.

Antibiotika – viktigt för alla

Ett av QualiCuras fokusområden är klokare antibiotikaanvändning. Antibiotikaresistenta bakterier sprids idag snabbt över världen, både till människor och djur. Antibiotika är en ändlig resurs som måste användas smart. Under Q4 2015 genomförde AniCura inom ramen för QualiCura en stor studie om antibiotikaanvändning för hundar. Resultaten från studien har fungerat som ett underlag för att etablera en smartare antibiotikaförskrivning och därmed minska spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.

– Antibiotika ska aldrig ges för säkerhets skull och mardrömsscenariot är att vi till slut inte har någon antibiotika som fungerar varken för människor eller djur. Det viktiga är att bli smartare i vår antibiotikaförskrivning och därmed minska den. I undersökningen såg vi glädjande nog att antibiotika som WHO kallar Critically Important Antibiotics (CIA) endast använts ett fåtal gånger, men vi identifierade också ett antal förbättringsområden att arbeta vidare med, säger Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager, på AniCura.

Diagnostisk kvalitet

Ett annat fokusområde för QualiCura är diagnostisk kvalitet, då pålitlig veterinärmedicinsk diagnostik är centralt för all högkvalitativ djursjukvård, oberoende om det handlar om mindre kliniker eller större djursjukhus. För att säkerställa kvaliteten på mer avancerade diagnoser krävs, förutom kompetens och erfarenhet hos veterinärer och övrig personal, bland annat adekvat bilddiagnostisk och laboratorieteknisk utrustning som till exempel röntgen, ultraljud, CT-scanner samt diverse avancerade analysinstrument. AniCura analyserar också ofta olika laboratorieprover som en del av undersökningen. Enligt forskning står laboratorieundersökningar för 94% av all objektiv data i patientjournalen och hela 60-70% av alla kritiska beslut tas med underlag från laboratorietester. Som en del i QualiCura har ett internationellt kvalitetsprogram, The AniCura Laboratory Quality Assurance Program, tagits fram för att maximera tillförlitligheten och tillgängligheten av testresultaten.

Läs mer samt ladda ner rapporten här.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Feledy, Chief Operating Officer AniCura, +46 702 565 431

Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager AniCura, +46 706 387 562