Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

AniCura utser Ulrika Grönlund till Group Medical Quality Manager

Pressmeddelande

AniCura, ledande inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, utser Ulrika Grönlund till Group Medical Quality Manager. Rekryteringen syftar till att utveckla och stärka AniCuras systematiska kvalitetsarbete med särskild tonvikt vid vårdhygien, patientsäkerhet och hållbar antibiotikaanvändning.

Veterinärmedicinsk vårdhygien är ett område under intensiv utveckling, inom vilket Ulrika Grönlund har spelat en viktig roll i både svenska och internationella sammanhang. Hon har tidigare haft en expertfunktion vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) inom området antibiotika och antibiotikaresistenta bakterier hos hund, katt och häst, och hon kommer närmast från en tjänst som universitetslektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), där hon bland annat undervisat veterinär- och djursjukskötarstudenter i vårdhygien. Därutöver har Ulrika varit projektkoordinator vid framtagandet av två nationella riktlinjer för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps (SVS); vårdhygien för smådjurssjukvården, samt behandling och hantering av patienter med antibiotikaresistenta bakterier.

Hos AniCura kommer Ulrika att verka för framtagandet av gemensamma kvalitetssystem för djursjukvården, inklusive metoder för kvalitetsmätning och uppföljning av den vårdhygieniska standarden, vårdrelaterade infektioner samt antibiotikaanvändning. Hon kommer även att underlätta utarbetande av planer för vårdhygien och antibiotikaanvändning inom AniCura, med hänsyn till bestämmelser och lagstiftning i de olika länderna, stödja verksamheterna i deras vårdhygienarbete, samt utbilda och sprida information om best practice inom patientsäkerhet och antibiotikaanvändning.

”Det stora nätverk av engagerade och skickliga medarbetare som AniCura utgörs av innebär fantastiska möjligheter att lyfta smådjursmedicinens kvalitetsarbete till en helt ny nivå. Jag ser mycket fram emot att få bidra till utvecklandet av en djursjukvård som erbjuder allt högre patientsäkerhet, minskande förekomst av vårdrelaterade infektioner och minskad spridning av multiresistenta bakterier. Genom att arbeta proaktivt med att förbättra vårdhygien och för en hållbar antibiotikaanvändning tar AniCura även ett samhällsansvar, då antibiotikaresistens är en gemensam utmaning för humansjukvården och djursjukvården”, säger Ulrika Grönlund.

”En naturlig del av att utveckla framtidens djursjukvård innefattar att systematiskt övervaka, följa upp och förbättra vårdens kvalitet. AniCura kännetecknas av högkvalitativ djursjukvård och arbetar ständigt för hög vårdhygien och god patientsäkerhet. Jag är övertygad om att Ulrikas gedigna kompetens och goda förmåga att dela med sig av sina kunskaper kommer att bidra positivt till vårt fortsatta arbete inom vårdkvalitet och hållbar antibiotikaanvändning och jag hälsar henne varmt välkommen till AniCura”, säger Peter Dahlberg, VD och koncernchef AniCura.

Ulrika Grönlund tillträder sin tjänst den 18 augusti.