Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

AniCura om priser och utbud i den svenska djursjukvården

Nyhet

Med anledning av pågående diskussion kring djursjukvårdens kostnader och dess eventuella påverkan på djurförsäkringspremier vill AniCura härmed öka medvetenheten kring relevanta frågeställningar.

Lokala priser på en konkurrensutsatt marknad

AniCura tillämpar lokal prissättning. Det betyder att varje djursjukhus och djurklinik självständigt bestämmer pris, precis som de alltid har gjort historiskt. Pris speglar bland annat typ av vård, tidpunkt för vård, specialistkompetens, tillgång till särskild medicinteknisk utrustning, bemanning och beredskap.

Sedan AniCura bildades i november 2011 har den genomsnittliga prisökningen inom företaget varit cirka 2-3 procent per år, i linje med den historiska prisutvecklingen i branschen.

Prisjämförelser – endast relevant när vi jämför äpplen med äpplen

Djursjukhus och kliniker uppvisar relativt stora olikheter i vårdtyngd, medicinskt fokus och erbjudande, vilket innebär att det kan vara en utmaning att göra rättvisande prisjämförelser. Många av AniCuras verksamheter är stora djursjukhus fokuserade på specialiserad djursjukvård. Hit vänder sig djurägare och remitterande veterinärer för avancerad diagnostik och behandling. Ett stort djursjukhus med högre andel akut- och specialistdjursjukvård har normalt högre snittdebitering än en djurklinik eller enskild veterinär som gör en större andel basvård. Ett ökande antal djurägare väljer att söka sig till större djursjukhus varje år.

Som en jämförelse kan nämnas att landstingen i Sverige har ca tre gånger så höga kostnader för ett besök på ett akutsjukhus jämfört med ett besök på en vårdcentral. Detta beror på att det precis som inom djursjukvården är stora skillnader i bland annat specialistkompetens, beredskap och vad man har för utrustning.

Samma diagnos – olika tjänster

För att underlätta prisjämförelser görs ofta förenklingar där övergripande diagnoskoder utgör jämförelseobjekt. Dessvärre skapar starka förenklingar lika stora felaktigheter, då jämförelsen inte beaktar diagnosens svårighetsgrad eller tidpunkt för behandling. Ett specialistdjursjukhus kommer av naturen att behandla en högre andel svårare fall. Är en ”vanlig djursjukdom” som klåda, öroninfektion och urinvägsinfektion verkligen likadan överallt? Både klåda och öroninflammation remitteras ofta till specialistveterinärer, då dessa tillstånd kan vara symtom på kronisk, livslång sjukdom och en mer omfattande utredning kan behövas för att patienten ska få adekvat behandling. Urinvägsinfektion uppträder sällan hos vuxna djur utan någon underliggande orsak, som till exempel diabetes eller urinsten, varför ytterligare utredning kan behövas. Tidpunkt för vård påverkar också pris, trots att diagnosen är densamma.

Omhändertagande av enskilda patienter varierar beroende på om det t ex är ett förstagångsinsjuknande eller om det rör sig om en patient med upprepade eller kroniska besvär som remitterats till specialist för vidare utredning. Detta innebär att utredning och behandling för två patienter kan skilja sig åt fastän diagnosen är densamma. Omfattningen av den medicinska utredningen sker normalt i nära dialog med djurägaren.

Fritt kundval – en garant för kvalitet och utveckling

I Sverige har vi idag en väl fungerande djursjukvårdsmarknad där oförsäkrade och försäkrade djurägare kan vända sig fritt till det djursjukhus och klinik de anser bäst kan möta djurets behov och djurägarens önskemål. Därmed blir djurägarens val av djursjukhus och klinik också den mest effektiva kvalitetsmätaren. Högkvalitativa verksamheter får fler kunder och utvecklas positivt, något som har borgat för att Sveriges djursjukvård under de senaste decennierna har blivit en av de bästa i världen.

Remisspolicy – djurets bästa styr

Inom AniCura har vi sedan start haft en enkel och tydlig remisspolicy. Det är djurets bästa och inget annat som styr remitteringsvägarna. Det är varje enskild veterinär som avgör om och till vem en patient ska remitteras. AniCura har en mycket hög andel remisser från djursjukhus och kliniker med anledning av vår samlade specialistkompetens, men vi skickar också en stor andel remisser utanför AniCura. Även försäkringsbolagen har till dags datum låtit djurets bästa styra.

Djurförsäkring – villkor och kostnader

Ökade kostnader för djursjukvård har diskuterats ingående långt innan AniCura bildades. En snabb sökning på internet visar t ex att försäkringsbolagen redan för mer än ett decennium sedan påtalade och diskuterade branschens prissättning, till stor del beroende på den snabba utvecklingen av framförallt avancerad och specialiserad djursjukvård som många djurägare efterfrågar.

En av anledningarna till att svensk djursjukvård har haft en kraftig och positiv utveckling är att många djurägare väljer att försäkra sina djur. En hög försäkringsgrad har hittills betytt att djurägare kan välja den bästa tänkbara djursjukvården om olyckan skulle vara framme. Som ledande inom högkvalitativ vård för sällskapsdjur rekommenderar AniCura alla djurägare att noga överväga försäkring, och att ingående sätta sig in i de olika villkor som olika försäkringsbolag erbjuder.

AniCura för idag en god dialog med flera ledande försäkringsbolag för att öka förståelsen bolagen emellan och på bästa sätt tillvarata kundperspektivet. Djurägare kan idag välja djursjukhus och klinik men också omfattning på den vård som man vill ge sitt djur, något som en överväldigande majoritet av djurägare värderar mycket högt. Ersättningar för djursjukvård är djurförsäkringsbolagens största kostnad så det är naturligt att de vill att den ska vara så låg som möjligt. Detta får dock aldrig gå ut över kvalitet, djurets bästa och djurägarens möjligheter att själv bestämma var, när och vilken djursjukvård som passar bäst vid varje givet tillfälle.

Nöjda kunder – en förutsättning för förnyat förtroende

Inom AniCura tror vi att god högkvalitativ djursjukvård leder till nöjda djurägare. Vi tar vårt uppdrag på största allvar och arbetar hårt för att möta ökade krav och önskemål. Det är viktigt för oss att både djur och djurägare känner trygghet vid sitt besök och vi är ödmjuka inför det förtroende våra kunder visar oss. AniCura har sedan 2011 haft förmånen att besökas av fler och fler patienter för varje år. Vi är övertygade om att en anledning till detta är att våra kunder uppskattar vår kvalitet och den omfattande satsning som sker inom AniCura för att skapa framtidens djursjukvård.

Om AniCura
AniCura är ledande inom högkvalitativ djursjukvård för hund, katt och övriga sällskapsdjur. Företaget föddes ur idén att med gemensamma resurser skapa en bättre djursjukvård. 2011 etablerades AniCura som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden och är idag en förebild inom specialiserad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i norra Europa.

AniCura erbjuder ett komplett utbud av medicinska och kirurgiska tjänster. Detta innefattar alltifrån förebyggande vård och bassjukvård, till avancerad diagnostik, intensivvård och kirurgiska ingrepp. AniCura erbjuder även rehabilitering, sjukgymnastik och kostrådgivning samt utvalda djurfoder och vårdprodukter.

Företaget består av flera av Europas mest välrenommerade djursjukhus och djurkliniker, erbjuder djursjukvård på 75 orter och har över 1 250 anställda varav 400 veterinärer. AniCura tar årligen emot fler än en halv miljon patienter och är en ledande utbildnings- och remissinstans.

AniCura ägs av ett större antal medarbetare, Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm, svenska Fidelio samt Nordic Capital.

Mer information på www.anicuragroup.com