AniCuras Veterinärmedicinska Utvecklingsråd

AniCuras veterinärmedicinska utvecklingsråd sörjer för omvärldsbevakning, etik och strategisk utveckling inom det veterinärmedicinska området.

Den veterinärmedicinska vetenskapen är i en händelserik utvecklingsfas, med ständig innovation inom området för diagnostiska metoder och behandlingar. För att säkerställa att AniCuras långsiktiga strategier omfattar de mest relevanta veterinärmedicinska utvecklingsfrågorna har vi inrättat AniCuras Veterinärmedicinska Utvecklingsråd.

Omvärldsbevakning och etik

Rådets främsta uppgift är att tillsammans med AniCuras övergripande ledning säkerställa AniCuras övergripande veterinärmedicinska prioriteringar genom att hålla sig à jour med trender och den övergripande nationella och internationella utvecklingen inom veterinärmedicin. Inom ramen för rådets uppdrag ryms också att identifiera och förhålla sig till etiska frågeställningar i olika vårdsituationer.