Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Organisation och ledning

På AniCura lever vi efter filosofin att de bästa besluten fattas så nära patient och djurägare som möjligt.

Verksamhetsmodell

På AniCura tillämpar vi en verksamhetsmodell som i korthet innebär att erbjudande, prissättning organisation och medarbetare fattas lokalt på respektive djursjukhus. Som stöd för våra djursjukhus finns koncerngemensamma funktioner som arbetar med veterinärmedicinsk utveckling, kvalitetförbättringar och omvärldsbevakning samt olika stödfunktioner inom bland annat HR, IT, ekonomi och inköp.

Organisation

Inom AniCura har vi valt att låta våra värderingar styra vårt arbete. Utifrån dessa förutsättningar arbetar vart och ett av AniCuras djursjukhus under ledning av en verksamhetschef.

Djursjukhusledning

Verksamhetschefen på respektive djursjukhus har en viktig roll och ansvarar tillsammans med sin verksamhetsledning för att djursjukhuset uppfyller AniCuras högt ställda förväntningar på vårdkvalitet. Ledningen för respektive djursjukhus fattar de beslut som rör djursjukhusets kunderbjudande, prissättning, organisation och medarbetare. På våra nationella hemsidor kan du läsa mer om ledningen för respektive djursjukhus.

Koncerngemensamma ledningsfunktioner

AniCuras olika ledningsfunktioner består av ledningen på respektive djursjukhus samt koncernövergripande funktioner som AniCuras Vetenskapliga Råd, AniCuras Veterinärmedicinska Råd samt en övergripande ledning och styrelse.

AniCuras Vetenskapliga Råd instiftades 2013 och har som uppgift att stödja våra verksamheter avseende evidensbaserad vård, kvalitetssäkring och forskningsstrategi. Rådet bedömer även forskningsansökningar och fördelar medel ur AniCuras Forskningsfond.

Utifrån den veterinärmedicinska agendan och verksamheternas behov ger AniCuras övergripande ledning det strategiska, taktiska och operativa stöd som krävs för att nå vår vision, att tillsammans skapa framtidens djursjukvård.
AniCuras styrelse utses av AniCuras olika ägare och och fokuserar på långsiktigt strategiskt arbete av mer övergripande karaktär.