Medarbetare

Som en av de största arbetsgivarna inom djursjukvården har AniCura ett viktigt ansvar för arbetsförhållanden i branschen.

AniCuras mål är att vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom djursjukvården. Arbetet omfattar huvudsakligen fyra områden:

  • Etablera en värderingsstyrd organisation och stark företagskultur
  • Stärka ledarskapet
  • Säkerställa hållbara arbetsförhållanden
  • Bygga struktur kring kompetensutveckling

En stark kultur ger nöjda medarbetare

AniCuras värderingar ligger till grund för hur vi agerar med andra människor, bedriver verksamhet och verkar genom hela värdekedjan. Chefer inom AniCura utbildas i att leda och arbeta i enlighet med våra värderingar genom värderingskurser som hålls flera gånger varje år.

Under 2018 beslutades om en ny, global personalhandbok för att etablera företagsgemensamma standarder och ge tydligare vägledning i frågor som medarbetarutveckling och rekrytering, etik, visselblåsning och anti-korruption. 

Our_People.jpg

Ledarskap i fokus

Under 2015 fattade AniCura ett strategiskt beslut om att utveckla det kliniska ledarskapet.

Under 2016 introducerades det internationella ledarutvecklingsprogrammet Accelerator. Utöver Accelerator finns även nationella ledarutbildningar som omfattar alla chefsnivåer inom AniCura.

Ett nytt, globalt ramverk AniCura Excellent Leader, utvecklades under 2018 och kommer att implementeras i organisationen under kommande år för att hjälpa alla chefer att realisera strategi och mål samt sträva efter likartade ledarbeteenden.

För att adressera medarbetarnöjdhet på ett strukturerat sätt introducerades under 2015 en koncerngemensam medarbetarundersökning.

Hållbara arbetsförhållanden

Att säkerställa hållbara arbetsförhållanden är en viktig prioritering för AniCura, och särskilt i vissa länder finns ett behov av att utveckla bättre branschstandarder.

Arbetet kring arbetsförhållanden sker huvudsakligen på nationell nivå eftersom regler och kollektivavtal skiljer sig åt mellan olika länder. AniCuras initiativ omfattar att stärka HR organisationen, implementering av nya och bättre processer för schemaläggning, stressförebyggande program samt harmonisering av anställningsavtal.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling organiseras huvudsakligen inom respektive land eller kdjurklinik och omfattar såväl interna fortbildningsinsatser som externa kurser och program för olika yrkesgrupper. Genom ACE, AniCura Continuing Education, erbjuds medicinsk fortbildning inom alla veterinärmedicinska inriktningar.