Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Kvalitet

Kontinuerliga kvalitetsförbättringar är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete.

Högkvalitativ veterinärvård baseras inte enbart på expertis och avancerad utrustning, utan även förmågan att kontinuerligt utvecklas och förbättras. Patientsäkerhet och tillfredställande vård är resultatet av en lång kedja av initiativ, prioriteringar, beslut, agerande och olika behandlingar till dess att en medicinsk åkomma åtgärdats på bäst möjliga sätt. På AniCura är vi övertygade om att förbättringar kan implementeras inom alla områden.

QualiCura

AniCura etablerade ett eget medicinskt kvalitetsutvecklingsprogram – QualiCura – år 2015. Syftet med programmet är att stärka patientsäkerheten och förbättra vårdresultaten.

Nio fokusområden identifierades som särskilt viktiga för att uppnå programmets mål.

 • Uppmuntra till kompetensutveckling och specialisering
 • Skapa och dela effektiva vårdmetoder
 • Förbättra professionella kommunikationskompetensen
 • Ha pålitliga medicinsk diagnostik
 • Säkra klokt användande av antibiotika
 • Monitorera infektioner från kirurgiska ingrepp
 • Implementera rejäla rutiner för att undvika och kontrollera infektioner
 • Tillse god incidentrapportering
 • Pådriva högkvalitativ journalföring

Skräddarsytt och mätbart

Inom flera fokusområden har AniCura infört kvalitetsindikatorer som djursjukhus och djurkliniker kan mätas på. Utvecklingen kan följas över tid och jämföras med andra kliniker. Ett exempel på kvalitetsmätare är antal infektioner till följd av kirurgiska ingrepp. Data från olika mätpunkter samlas och feedback med resultat och diskussionspunkter lämnas över till kliniken. Vi är övertygade om att varje klinik, individ, process och system alltid kan förbättras.

Strukturerad kvalitetsutveckling

Inom AniCura finns flera gemensamma resurser för att stötta klinikernas utvecklingsarbete.

 • QualiCurabesök. Vårt veterinärmedicinska kvalitetsteam genomför kvalitetsorinterade besök hos alla kliniker som blir en del av AniCura. Syftet är att etablera en relation och förstå klinikens specifika kvalitetsförbättringsplaner och utmaningar.
 • Förebilder. utses för att dela med sig av kliniskt bevisade exempel på förbättringsåtgärder.
 • Kvalitetskoordinatorer. Varje klinik tillsätter en kvalitetskoordinator som är ansvarig för klinikens kvalitetsförbättringsprocesser och kommunikation.
 • Kvalitetskonferens. Varje år anordnar AniCura en kvalitetskonferens där alla kliniker bjuds in för att dela kunskap med fokus på implementering av kvalitetsförbättringar.