Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Antibiotika

Den globala spridningen av resistenta bakterier utgör ett stort hot mot både folk- och djurhälsan.

2015 fattade AniCura beslut om att inleda en koncerngemensam insats för att minska onödig användning av antibiotika. AniCuras mål är att halvera användningen av antibiotika inom företaget mellan år 2018 och 2030. I arbetet prioriteras fyra målgrupper; förskrivande veterinärer, övrig klinisk personal, remitterande veterinärer och djurägare.

"Antibiotika är viktiga läkemedel. Varje sekund, varje minut och varje dag räddar de liv"

Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager

Inom ramen för AniCuras kvalitetsprogram mäts och övervakas användningen av antibiotika på djursjukhusen, och klinikerna erhåller också stöd och riktlinjer kring förskrivning och förebyggande åtgärder som exempelvis riktlinjer för hygien. Utbildningsinsatser kring antibiotika hålls årligen och AniCura har även utsett interna antibiotika ambassadörer som verkar som förebilder i organisationen.

Mellan 2016 och 2019 har antibiotikaförbrukningen vid AniCuras djursjukhus och djurkliniker minskat avsevärt. På djurklinikerna i Tyskland, Österrike och Schweiz har förbrukningen halverats under de senaste tre åren.

Under 2019 tillsattes en ny, internationell arbetsgrupp för att säkerställa en klokare användning av antibiotika.