Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

Leverantörskod

Under 2018 togs en leverantörskod fram för att stärka fokus på hållbarhet i leverantörsledet.

AniCuras leverantörskod

AniCura väljer leverantörer som vi vill bygga en långsiktigt samarbete med för att gemensamt utveckla djursjukvården. Vi vill försäkra oss om att våra leverantörer arbetar för hållbara produkter och tjänster samt verkar för hållbarhet genom hela leverantörskedjan. Detta innebär att vi har höga förväntningar på våra leverantörer och deras arbetet för att förbättra villkoren för människor och djur samt att minska miljöpåverkan. 

AniCura förväntar sig att samtliga leverantörer följer lokala lagar och föreskrifter och har nolltolerans har mot oetiskt uppförande inklusive, men inte begränsat till, mutor, corruption och tvångsarbete enligt internationella deklarationer och ILO konventioner. 

AniCuras leverantörskod definierar de huvudsakliga principer som vi förväntar oss att våra leverantörer uppfyller. Alla leverantörer och deras underleverantörer förväntas arbeta i enlighet med dessa principer och beskriva arbetet på ett transparent sätt, exempel på hemsidan. 

Omsorg om människor

  • Säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö på alla produktionsställen
  • Verka för en diversifierad arbetsstyrka och ha en nolltolerans mot diskriminering, förtryck eller andra former av utnyttjande inklusive tvångsarbete
  • Förbjuda användandet av barnarbete
  • Ha system på plats för att säkra goda arbetsförhållanden enligt internationellt erkända system såsom WRAP, BSCI, SA8000 eller Sedex. Systemet inkluderar löpande kontroller och uppföljningar

Omsorg om djur

  • Fokusera på djurvälfärd genom hela värdekedjan och följa EU-lagstiftning kring djurförsök
  • Respektera integritet och immateriella rättigheter i utveckling av produkter för patienter
  • Leverera produkter och tjänster som som minimum lever upp till EU:s produktlagstiftning

Omsorg om miljön

  • Ha dokumenterade arbetssätt för att minska företagets miljöpåverkan på miljön, helst certifierat enligt internationella standarder såsom ISO 14001 eller EMAS
  • Minska onödiga transporter genom samlastning och optimering orderflöden
  • Säkerställa att de material som används i en så hög grad som möjligt är hållbara och återvinningsbara

Om leverantören upptäcker en överträdelse mot något av ovan principet ska leverantören utan dröjsmål informera AniCura så att relevanta åtgärder kan vidtas omedelbart.