Kära djurägare! För att minska smittorisken ber vi er som visar minsta förkylningssymptom eller känner oro för smitta att ringa oss innan ni besöker oss så gör vi en plan för ert besök. Läs mer kring vad som gäller här.

AniCuras forskningsfond – beviljade forskningsprojekt 2015

Följande veterinärmedicinska forskningsprojekt har tilldelats medel ur AniCuras forskningsfond 2015.

”Utvecklingen av mitralisinsufficiens hos Norfolkterrier” – Anna Bodegård, leg vet, VMD, vid Anicura Albano Djursjukhus, Stockholm, Sverige

Norfolkterriern löper ca sex gånger högre risk att behöva uppsöka veterinär för hjärtrelaterad sjukdom än snittet för alla raser. Projektet har utvärderat förekomsten av läckage över mitralis- samt trikuspidalisklaffarna hos 81 Norfolkterriers. 56 % av hundarna hade läckage över en eller båda klaffarna.

Läckage över mitralisklaffen kan återspegla sjukdomen MMVD (myxomatös valvulär degeneration). Det är den vanligaste hjärtsjukdomen hos hund och kan ge upphov till hjärtsvikt. För att få en bättre överblick över sjukdomsläget i rasen är syftet med projektet att följa upp hundarna med lindriga klaffläckage för att identifiera hur många som kommer vara symptomfria resten av sitt liv samt vilka som kommer utveckla hjärtsvikt och vid vilken ålder.


”Gene Therapy for dogs with epilepsy: The first clinical trials” – Rikke Fast, leg vet, VMD, vid AniCura Aarhus Dyrehospital, Aarhus, Danmark

1-2% av alla hundar lider av epilepsi. En stor andel av dessa svarar inte på medicinsk behandling, och som en följd av detta avlivas ofta hundar med epilepsi till sina ägares förtvivlan.

Genterapi är en ny form av behandling där nya gener tillförs specifika områden i hjärnan varigenom hjärncellerna har möjlighet att stoppa epilepsin genom att lokalisera var den uppstått.

Detta forskningsprojekt kommer för första gången pröva genterapi på hundar med motståndskraft mot medicinsk behandling av epilepsi för att undersöka om genterapi kan vara en ny behandlingsform för dessa hundar. Förhoppningen är att denna nya behandling visar sig effektiv mot epilepsi och att liv därmed kan räddas i de fall då annan behandling inte fungerar.


“Phenotypic classification of breed related myelopathies in pugsbreed related myelopathies in Pugs” – Cecilia Rohdin, leg vet, Dipl ECVN, vid AniCura Albano Djursjukhus, Stockholm, Sverige

Det har under lång tid varit känt bland uppfödare i Sverige att vissa mopsar vinglar och fenomenet verkar vara vanligt förekommande i hela världen. I takt med att avancerad bilddiagnostik har blivit tillgänglig inom veterinärmedicinen har åtskilliga neurologiska tillstånd kunnat etableras som mer vanligt förekommande i mopsrasen.
I flera årtionden har en neurologisk avvikelse som kallas PMP noterats i mopsar av båda könen i Sverige. Denna sjukdom är långsamt progressiv, har ett relativt förutsägbart kliniskt förlopp och leder slutligen till paraplegi, där drabbade mopsar drar sig framåt endast med frambenen. Sjukdomstillståndet är inte förenat med smärta men drabbade hundar avlivas ofta relativt snart.
Den här studien ämnar till att tydligare definiera PMP, undersöka hur vanligt förekommande det är och studera såväl patologiska som genetiska orsaker till PMP.


“Seroprevalence of tick-borne encephalitis virus (TBEV) antibodies in clinical healthy dogs in southeast Sweden” – Mikael Svensson, leg vet, AniCura Läckeby Djursjukhus, Kalmar, Sverige

Fästingburen encefalit (TBE) är en sjukdom som kan drabba både människor och hundar. Sjukdomen orsakas av ett virus som infekterar sitt offer via fästingbett. TBE kan orsaka allvarlig sjukdom med framför allt neurologiska symptom (t ex runt hjärnan). Under 2012 hade Sverige rekordmånga (288) fall av TBE på humansidan.

Forskningsprojektets mål är att undersöka huruvida hundar i sydöstra Sverige har blivit smittade av TBE-viruset. Studien visade att en stor andel av hundar hade blivit smittade av olika fästingburna sjukdomar (t ex Borrelia), men inget djur uppvisade symptom på TBE-infektioner.


“Evaluation of Whole Blood Hemostasis with Thromboelastography in Cavalier King Charles Spaniels with different severities of myxomatous mitral valve disease” – Josefine Öberg, leg vet, Dipl ECVCP, AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen, Stockholm, Sverige

Blodkoagulering har stor påverkan på djurs hälsa. Bland Cavalier King Charles spaniel är två nedärvda sjukdomar som kan påverka blodkoaguleringen vanligt förekommande. 
Sedan några år tillbaka har ett instrument som kallas TEG godkänts för användning på hund. Ett TEG-instrument mäter alla beståndsdelar i blodet som har med koaguleringen att göra.
Det här forskningsprojektet undersöker om Cavalier King Charles spaniel med hjärtsvikt uppvisade högre koaguleringsgrad om makrotrombocytos (en av sjukdomarna) förelåg eller om det fanns andra faktorer som påverkade koaguleringen som gick att upptäcka med en TEG.