Hej kära matte och husse! För er och för vår skull ber vi er som visar minsta förkylningsymptom eller har varit i riskområden för COVID-19 att ringa oss innan ni besöker oss. Läs mer kring vad som gäller här.

QualiCura

Inom AniCura har varje lokal verksamhet och alla medarbetare ansvar för att kontinuerligt identifiera och genomföra kvalitetsförbättringar. Sedan 2015 stöds det lokala arbetet av QualiCura, ett koncernövergripande program för att utveckla djursjukvården.

Syftet med QualiCura är att ge AniCuras patienter säkrare vård och bättre medicinskt utfall. Målet med programmet är att identifiera relevanta åtgärder på respektive djursjukhus och klinik. QualiCura omfattar alla AniCuras djursjukhus och kliniker i de olika länderna.

QualiCura fokuserar på områden som är viktiga för att erbjuda en jämn och högkvalitativ vård och som har stor betydelse för patientsäkerhet och medicinskt resultat:

  • Uppmuntra till professionell kompetensutveckling och specialisering
  • Skapa och sprida ”best-practice” för behandling och vård
  • Förbättra kommunikation
  • Tillhandahålla tillförlitlig diagnostik
  • Förbättra antibiotikaanvändningen
  • Övervaka infektioner i operationsområdet
  • Säkerställa tillfredställande vårdhygien
  • Skapa rutiner och processer för god avvikelsehantering
  • Säkra god journalskrivning

Individuellt anpassat och mätbart

Inom flera av dessa fokusområden har AniCura specifika kvalitetsmått som används för att jämföra vilka framsteg som görs såväl över tid som jämfört med andra djursjukhus. Exempel på kvalitetsmått är antalet postoperativa infektioner, d.v.s. infektioner i operationsområdet efter kirurgiska ingrepp. Data från mätningarna sammanställs och återkopplingen till djursjukhus består av information kring resultat och diskussionspunkter. AniCura har en stark tro på att alla djursjukhus, individer, processer och system alltid kan bli bättre.