AniCuras kvalitetsarbete

AniCuras ambition är att alltid erbjuda djursjukvård av högsta tänkbara kvalitet.

Vi säkerställer kvaliteten genom våra noga utvalda djursjukhus och ett koncerngemensamt utvecklingsprogram. Vi satsar långsiktigt på kompetensutveckling och forskning samt investerar i avancerad och modern medicinsk utrustning. Genom vår årliga kvalitetsrapport samt utbildningar och föreläsningar för branschkollegor delar vi med oss av våra kunskaper och erfarenheter i syfte att utveckla hela den veterinärmedicinska industrin.

Vad är kvalitet?

Vård av hög kvalitet bygger på kompetens och avancerad medicinsk utrustning, men också på en förmåga att kontinuerligt utvecklas och förbättras. Vårdsäkerheten och det medicinska utfallet för en patient är resultatet av en lång kedja av beslut, åtgärder, satsningar och prioriteringar via olika behandlingar fram tills dess att det medicinska problemet har lösts på bästa möjliga sätt. Inom AniCura är vi övertygade om att kontinuerliga förbättringar kan genomföras inom samtliga områden.

Koncernövergripande program

Kontinuerlig kvalitetsförbättring har sedan länge stått på agendan för de djursjukhus och djurkliniker som numera ingår i AniCura. För att stödja det lokala kvalitetsarbetet lanserades 2015 ett egenutvecklat koncernövergripande program för systematiskt kvalitetsarbete, QualiCura.

"QualiCura är ett av de mest omfattande kvalitets-programmen inom global veterinärmedicin"

 

Flera forum för kvalitet

AniCuras arbete med att utveckla veterinärmedicinen och vårdkvaliteten drivs i flera forum och med representanter från olika yrkesgrupper och verksamheter. AniCuras Vetenskapliga Råd stödjer verksamheterna avseende evidensbaserad vård, kvalitetssäkring och forskningsstrategi. AniCuras Veterinärmedicinska Utvecklingsråd arbetar med omvärldsbevakning, etik och strategisk utveckling. Det löpande kunskapsutbytet mellan och inom länder sker genom våra så kallade intressegrupper, som är öppna för all djursjukvårdspersonal inom de olika disciplinerna.

Forskning och utveckling

Vi satsar betydande resurser på utbildning och kompetensutveckling och uppmuntrar specialiseringar. Genom AniCuras forskningsfond stödjer vi varje år ett antal projekt inom klinisk forskning i veterinärmedicin.

Varför är kvalitet viktigt?

En hög kvalitet inom djursjukvården är förstås centralt för att säkerställa ett gott mediciniskt utfall. Men väl genomförd kvalitetshantering leder också till minskade kostnader för djursjukvård då rätt diagnos och rätt behandling kan fastställas i ett så tidigt skede som möjligt. Hög kvalitet betyder också ökad patientsäkerhet eftersom det minskar risken för felaktiga diagnoser, felaktiga behandlingar och komplikationer.